مطالعه موردی

شکل مربوط به کوپن های خوردگی یک سیستم خنک کننده است که فقط ۶ ماه در سرویس بوده است .اکسید های اهن و نمک های الی روی سطح مشاهده شدند، نوع  خوردگی زیر رسوبی میباشد  .بررسی های انجام شده نشان داد که میزان بازدارنده کافی...