فیلم آموزشی

بسیار اتفاق میافتد که خوردگی و پیتینگ ناشی از ان سبب سوراخ شدن لوله و یا قسمتی از یک تجهیز میشود که برای تعمیر ان ناچاریم چندین روز واحد را از سرویس خارج کنیم پیگمنت های فلزی بلزونا این امکان را به ما میدهد تا...