بهسازی آب دیگهای بخار

بهسازی آب دیگهای بخار

دیگ های بخار از مهمترین تجهیزات هر کارخانه و یا موسسه میباشند.با توجه به گرانقیمت بودن این تجهیزات ، پایش مداوام انها امری ضروری به نظر میرسد ، همچنین در بسیاری از پوزیشن های کاری کیفیت بخار مورد نظر نیز اهمیت بسزایی در ادامه پروسه دارد، ازین رو از لحظه شروع بکار یک دیگ بخار باید مواد خاصی تزریق و وضعیت دیگ از نظر وجود میزان اکسیژن کیفیت بخار و کیفیت اب بلودان چک شود. متخصصان احیا تصفیه با تکیه بر دانش فنی خود و همچنین اخرین استاندارد های کنترل کیفیت اب بویلر وضعیت اب بویلر را در محدوده استاندارد نگاه میدارند و به این ترتیب سبب افزایش طول عمر  بویلر و کاهش میزان مصرف اب و افزایش طول عمر تجهیزات میشوند

بدون نظر

ارسال یک دیدگاه