محصولات

اطلاعات مختصر محصول Chemical Name % Weight Hydrazine Hydrate <25 Other Ingredients ۱۰-۲۰ Water Balance اطلاعات تفصیلی محصول          ETA – ۴۴۳۱ عمکلرد           اکسیژن زدایی آب بویلر مواد موثر         هیدرازین هیدرات قیمت             تماس بگیرید   نحوه عملکرد این ماده شیمیایی به عنوان ماده اکسیژن زدا() جهت پیشگیری از خوردگی ناشی از اکسیژن محلول در آب دیگ...

اطلاعات مختصر محصول Chemical Name % Weight اطلاعات تفصیلی محصول          ETA – ۴۴۰ عمکلرد           اکسیژن زدایی آب بویلر مواد موثر         سولفیت سدیم کاتالیز شده قیمت             تماس بگیرید نحوه عملکرد این ماده شیمیایی به عنوان ماده اکسیژن زدا() جهت پیشگیری از خوردگی ناشی از اکسیژن محلول در آب دیگ های...

اطلاعات مختصر محصول Chemical Name % Weight Stabilizer ۱G> Sodium Hydroxide ۱G< Azol ۲G-25% Water Balance   اطلاعات تفصیلی محصول                    ETA – ۹۵۱۱ عمکلرد                    بازدارنده خوردگی مس در سیتم های خنک کننده مولد موثر                  آزول – هیدورکسید سدیم قیمت                      تماس بگیرید نحوه عملکرد این ماده شیمیایی به عنوان ماده ضد خوردگی مس یکی از بهترین و اثربخش...

اطلاعات مختصر محصول Chemical Name % Weight Stabilizer ۵> Carboxylate/ Functional Polymers ۲۵< Other ingredient ۲-۵ Water balance   اطلاعات تفصیلی محصول                    ETA – ۵۵۰۰ عمکلرد مواد موثر قیمت                      تماس بگیرید نحوه عملکرد این ماده شیمیایی دیسپرسانت قوی جهت معلق ساختن ذرات و یون های رسوب گذار می باشد و تبدیل بار این ذرات به  بارهای خنثی از...

اطلاعات مختصر محصول Chemical Name % Weight ۲- Phosphono-Butane-1,2,4-Tricarboxylic Acid ۵-۱۰ Hydroxyphosphonoacetic Acid ۱-۷ Carboxylate/Sulfonate/Nonionic Functional Polymer ۱۵-۲۵ Zinc Chloride ۲۰-۲۵ Other ingredients ۱۳-۲۲ Water     Balance     اطلاعات تفصیلی محصول                    ETA – ۵۱۳۷ عمکلرد                    ضد خوردگی- ضد رسوب در برج خنک کننده باز مولد موثر                  کلرید روی/فسفونیت- سولفونیت قیمت                      تماس بگیرید نحوه عملکرد فسفوناتها این ماده شیمیایی به عنوان ماده ضد...

اطلاعات مختصر محصول Chemical Name % Weight Phosphino carboxylic acid ۵-۱۵ Maleic terpolymer ۲-۱۰ Maleic acid co polymer ۱-۸ Potassium hydroxide ۵-۲۰ Water balance Other Ingredient ۷٫۵-۹   اطلاعات تفصیلی محصول          ETA –۴۱۱۰ عمکلرد           بازدارنده رسوب در بویلر مولد موثر         فسفینوکربوکسیلیک اسید قیمت             تماس بگیرید نحوه عملکرد این ماده شیمیایی به عنوان ماده ضد رسوب دیگ های بخار بر اساس رژیم...